Ochrana osobných údajov (GDPR)

1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzuje Kupujúci, že je oboznámený s podmienkami ochrany osobných údajov, že vyjadruje svoj súhlas s ich znením, a že ich v celom rozsahu akceptuje.

2. Predávajúci Attila Bognár – Arosa Dekor, so sídlom Neratovické nám. 2143/2, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 48055476, DIČ: 1077930887, zapísaný na Živnostenskom úrade Dunajská Streda, číslo živnostenského registra: 210-32259 (ďalej len„predávajúci“ alebo „správca“), t.j. prevádzkovateľ internetového obchodu www.arosadekor.sk je správcom osobných údajov Kupujúceho podľa článku 4, bod 7) nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní 
osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES 
(Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov - ďalej len "GDPR"). Predávajúci sa 
zaväzuje spracovávať nasledujúce osobné údaje v súlade s právnymi predpismi, hlavne GDPR a zákonom č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov:
- meno, priezvisko/obchodné meno
- adresu/sídlo
- e-mailovú adresu
- telefónne číslo
- IČO/DIČ/IČ DPH
- bankové spojenie

3. Vyššie uvedené osobné údaje je nutné spracovať pre vybavenie objednávok a ďalšie plnenie zo zmluvy, ak medzi kupujúcim a predávajúcim dôjde k uzavretiu kúpnej zmluvy. Takéto spracovanie osobných údajov umožňuje čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenie - spracovanie je nevyhnutné pre výkon zmluvy.

4. Ak ste zákazníkom, vaše osobné údaje (fakturačné údaje) nevyhnutne potrebujeme, aby sme vyhoveli zákonnej povinnosti pre vystavovanie a evidenciu daňových dokladov.

5. Predávajúci spracováva tieto údaje rovnako za účelom evidencie zmluvy a prípadného budúceho uplatnenia a obrany práv a povinností zmluvných strán. Uchovanie a spracovanie osobných údajov je za vyššie uvedeným účelom po dobu 10 rokov od realizácie poslednej časti plnenia podľa zmluvy, ak nepožaduje iný právny predpis uchovanie zmluvnej dokumentácie po dobu dlhšiu. Takéto spracovanie je možné na základe čl. 6 ods. 1 písm. c) a f) Nariadenie - spracovanie je nevyhnutné pre splnenie právnej povinnosti a pre účely oprávnených záujmov správcu.

6. Na e-mailovú adresu, prípadne telefónne číslo môžu byť kupujúcemu zasielané novinky a iné obchodné správy, tento postup umožňuje § 7 ods. 3 zákona č.480/2004 Zb., o službách informačnej spoločnosti, ak ho kupujúci neodmietne. Tieto oznámenia možno kedykoľvek akýmkoľvek spôsobom - napríklad zaslaním e-mailu alebo preklikom na odkaz v obchodnom oznámení - odhlásiť.

7. Spracovanie osobných údajov je vykonávané spoločnosťou Attila Bognár - Arosa Dekor, teda správcom osobných údajov. Osobné údaje pre tohto správcu spracúvajú tiež spracovatelia:

• Slovenská pošta a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica

• Packeta Slovakia s. r. o., Kopčianska 3338/82A, 851 01 Bratislava

• Paylike ApS, P.O. Pedersens Vej 14, Skejby, 8200 Aarhus N

8. Osobné údaje nebudú odovzdané do tretích krajín mimo EÚ.

9. Správca nemá osobu tzv. poverenca. Správcu je možné kontaktovať cez kontaktný formulár alebo telefonicky +421951916286.

10. Pokiaľ nie ste naším zákazníkom, zasielame vám newslettery len na základe vášho súhlasu, po dobu 7 rokov od jeho udelenia. Súhlas nám vyjadríte tzv. Double opt-in potvrdením. Toto potvrdenie je jasným vyjadrením vášho súhlasu so spracovaním vašich osobných údajov. 

11. V oboch prípadoch môžete tento súhlas odvolať použitím odhlasovacieho odkazu v každom zaslanom e-maile.

12. Len na základe vášho súhlasu vám môžeme posielať taktiež inšpirujúce ponuky tretích osôb alebo využiť e-mailovú adresu napr. pre remarketing a cielenie reklamy na Facebooku, a to po dobu 5 rokov od udelenia súhlasu. Ten môžete, samozrejme, kedykoľvek odvolať prostredníctvom našich kontaktných údajov.

13. Len na základe vášho súhlasu môžeme použiť vaše fotografie, videá alebo písomné referencie na svojich stránkach, a to do doby, než váš udelený súhlas odvoláte. Ten môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom našich kontaktných údajov.

14. Správca osobných údajov, ako prevádzkovateľ webovej stránky www.arosadekor.sk, používa na tejto webovej stránke súbory cookies, ktoré sú tu použité na účely:
- merania návštevnosti webových stránok a vytváranie štatistík týkajúcich sa návštevnosti a správania návštevníkov na webových stránkach
- základné funkčnosti webových stránok.

15. Zber cookies na účely uvedené vyššie môže byť považované za spracovanie osobných údajov. Takéto spracovanie je možné na základe zákonného dôvodu - oprávneného záujmu správcu, a umožňuje ho čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia.

16. Webové stránky je možné používať aj v režime, ktorý neumožňuje zbieranie údajov o správaní návštevníkov webu - tento režim je možný buď nastaviť v rámci nastavenia prehliadača alebo je možné vzniesť proti takémuto zberu na základe oprávneného záujmu správcu námietku podľa čl. 21 Nariadenia, ktorá je dostupná v dolnej časti webových stránok. Vaša námietka bude vyhodnotená bezodkladne. Cookies nevyhnutné pre funkčnosť webu budú uchované len po dobu nevyhnutne nutnú pre fungovanie webu.

17. Ak podá návštevník námietku proti spracovaniu technických cookies nevyhnutných pre fungovanie webových stránok, nie je možné v takom prípade zaručiť plnú funkčnosť a kompatibilitu webových stránok.

18. Cookies, ktoré sa zberajú za účelom merania návštevnosti webu a vytvárania štatistík týkajúcich sa návštevnosti a správania návštevníkov na webe, sú posudzované v podobe hromadného celku a v anonymnej podobe, ktorá neumožňuje identifikáciu jednotlivca.

19. Zhromaždené cookies súbory sú spracované ďalšími spracovateľmi:
- Poskytovateľom služby Google Analytics, prevádzkovanej spoločnosťou Google Inc., sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

20. Prosíme vezmite na vedomie, že podľa Nariadenia máte právo:
- zrušiť kedykoľvek zasielanie obchodných oznámení
- vzniesť námietku proti spracovaniu na základe oprávneného záujmu správcu
- požadovať od nás informáciu, aké Vaše osobné údaje spracovávame
- vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a tieto nechať aktualizovať, opraviť alebo požadovať obmedzenie spracovania
- požadovať od nás vymazanie týchto osobných údajov, vymazanie vykonáme, pokiaľ to nebude v rozpore s platnými právnymi predpismi alebo oprávnenými záujmami správcu
- na prenosnosť údajov, pokiaľ sa jedná o aizované spracovanie na základe súhlasu alebo z dôvodu plnenia zmluvy
- požadovať kópiu spracúvaných osobných údajov
- na účinnú súdnu ochranu, ak máte za to, že Vaše práva boli podľa Nariadenia porušené v dôsledku spracovania Vašich osobných údajov v rozpore s týmto Nariadením
- podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov

Arosa Dekor, © 2024